Emis nieuwsberichten

Inhoud syndiceren
Bijgewerkt: 17 uren 10 min geleden

Rawfill ontwikkelt methodologie voor Enhanced Landfill Management & Mining

17 oktober, 2017 - 23:00

Het Interreg-project Rawfill gaat op zoek naar een specifieke aanpak voor het duurzaam voorraadbeheer van stortplaatsen.

Beter EU-bos- en landbeheer moet bijdragen tot minder broeikasgasemissies en nakoming toezeggingen van Parijs

16 oktober, 2017 - 23:00

De Raad Milieu bepaalde op 13 oktober zijn onderhandelingsstandpunt (algemene oriëntatie) over een verordening tot vaststelling van nieuwe boekhoudregels en bindende afspraken voor de lidstaten om ervoor te zorgen dat het gebruik van gronden en bossen in de EU in de periode 2021‑2030 duurzamer en klimaatvriendelijker wordt. Zo wordt de uitstoot van broeikasgassen teruggedrongen en het klimaat beter beschermd. 

Interfederaal energiepact: start van de burgerbevraging

16 oktober, 2017 - 23:00

Van 17 oktober tot en met 5 november kan iedereen meewerken aan de ontwikkeling van het interfederaal Energiepact, een visie op het toekomstig energiebeleid in België. Via een burgerbevraging op www.energiepact2050.be kan de burger gedurende 3 weken zijn mening geven. De resultaten zullen deel uitmaken van het pact, een energieakkoord tussen de federale en gewestelijke overheden.

Hoe rechtvaardig is de energietransitie? Energierechtvaardigheid in beeld gebracht

12 oktober, 2017 - 23:00

ECN wil discussie over ethische kant van groene energie aanjagen

Een grootschalige overgang naar duurzame energie heeft ook sociale consequenties die nu langzaam aan het licht komen.

Elektriciteit als duurzame oplossing voor klimaatverandering

12 oktober, 2017 - 23:00

“Industrie, investeer in technologie voor elektrificatie!” Dat is de heldere boodschap van Yvonne van Delft. Elektrificatie van de industrie gaat om het inzetten van duurzame elektriciteit zoals wind- en zonne-energie ter vervanging van fossiele energie.

Voltooiing Gemeentelijke Inventaris komt in zicht

12 oktober, 2017 - 23:00

Door ons rijke industriële verleden liggen in Vlaanderen nog talloze verontreinigde gronden. Tegen 2036 willen we voor alle historische bodemverontreinigingen minstens de sanering opstarten. Een inventaris van mogelijk verontreinigde gronden is daarvoor de eerste voorwaarde. De gemeenten zijn goed op weg om tegen eind 2017 hun inventaris van risicogronden te vervolledigen.

EU Member States agree negotiating position on key 2030 climate policy proposals

12 oktober, 2017 - 23:00

EU Member States today adopted a common negotiating position on two key legislative proposals for the EU's 2030 climate and energy policy framework – one on reducing emissions in sectors not covered by the EU emissions trading system (ETS) and the other on emissions from land use and forestry.

Kringloopsector groeide opnieuw in 2016

12 oktober, 2017 - 23:00

In 2016 zamelden de dertig erkende kringloopcentra in Vlaanderen 73 784 ton potentieel herbruikbare goederen in bij burgers en bedrijven in alle gemeenten van Vlaanderen. Dat staat gelijk aan 11,4 kilogram per inwoner en betekent een groei van 6 procent tegenover 2015.

Vlotter grondstofverklaringen aanvragen via digitaal loket

12 oktober, 2017 - 23:00

Een grondstofverklaring aanvragen bij de OVAM? Via het nieuwe webloket gebeurt dat voortaan sneller en volledig digitaal!

ECN ondersteunt verduurzamingsopgave zware industrie

10 oktober, 2017 - 23:00

Om de afspraken in het klimaatakkoord van Parijs te kunnen halen moet Nederland in 2050 de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, met 80-95% hebben teruggebracht. Een belangrijke taak is daarbij weggelegd voor de zware industrie, met 27% de sector met de grootste uitstoot van CO2 – op de elektriciteitsproducenten na. 

Licht maken uit 'nutteloze' warmte

9 oktober, 2017 - 23:00

UvA-onderzoekers tonen aan dat silicium-nanokristallen warmte-energie in licht kunnen omzetten

Diepe geothermie in de Kempen: What’s next

8 oktober, 2017 - 23:00

Twee jaar na de start van de proefboring naar 3 000 m diepte op de Balmatt-site in Mol vond hier vandaag de start plaats van de volgende fase, de geothermie­centrale. Want zoveel is ondertussen zeker, er zit toekomst in de Kempense ondergrond! 

De Europese Unie neemt het voortouw bij wereldwijde acties voor een betere oceaangovernance

5 oktober, 2017 - 23:00

Tijdens een conferentie op Malta, die door de Europese Unie is georganiseerd, is door publieke en private actoren ruim zes miljard euro toegezegd voor een beter beheer van onze zeeën.

België ijvert op internationale conferentie voor de bescherming van de oceanen

5 oktober, 2017 - 23:00

Op de Our Ocean Conferentie in Malta heeft België twee engagementen ter bescherming van de oceanen aangekondigd: een federaal afvalplan tegen marien zwerfvuil en de herziening van het marien ruimtelijk plan.

Garantieregeling geothermie (met SERV)

5 oktober, 2017 - 23:00

De uitdagingen voor de omschakeling naar een koolstofarme samenleving zijn groot en urgent. Innovatieve doorbraken, onder andere in duurzame energie, zijn hiervoor nodig. De SERV en Minaraad vinden het onderzoeken, via demonstratieprojecten, van de mogelijke rol van (ultra)diepe aardwarmte in de Vlaamse energiemix zinvol. Geothermie kan in dat opzicht één van de mogelijke ontbrekende schakels zijn in het stabiliseren van de energievoorziening.

FIDO lanceert nieuwe projectoproep in hun zoektocht naar 6 nieuwe SDG VOICES

5 oktober, 2017 - 23:00

De projectoproep voor nieuwe SDG ambassadeurs kadert in het beleid van de minister van Duurzame ontwikkeling, Marie Christine Marghem om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN beter bekend te maken bij het brede publiek.

Milieurapportage: juridische duidelijkheid en meer transparantie

5 oktober, 2017 - 23:00

De Raad (EU-ambassadeurs) bepaalde op 4 oktober zijn onderhandelingsstandpunt over een besluit tot intrekking van de richtlijn gestandaardiseerde rapportage (Richtlijn 91/692/EEG) en tot wijziging van 6 daarmee verband houdende wetgevingsbesluiten.

Subdoelstellingen hernieuwbare energie: minder biomassa

5 oktober, 2017 - 23:00

Om de Europese doelstellingen te halen, moet Vlaanderen tegen 2020 25.074 GWh hernieuwbare energie produceren. Vandaag keurde de Vlaamse regering de subdoelstellingen per hernieuwbare energiebron goed. ‘Na het faillissement van de biomassacentrale van Langerlo, halen we de doelstelling voor groene stroom uit biomassa omlaag.

Nieuw omgevingsbeleid dreigt technocratische exercitie te worden

28 september, 2017 - 23:00

Het omgevingsbeleid staat in de steigers. Dat beleid voegt voorheen gescheiden beleidssectoren als ruimtelijke ordening, natuur en milieu samen. Er komt een Omgevingswet, en op de ministeries wordt hard gewerkt aan een Omgevingsvisie.

Efficiëntere energiescans voor sociale doelgroep

28 september, 2017 - 23:00

De Vlaamse regering past op voorstel van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein het Energiebesluit aan. Voortaan moeten energiescans bij kwetsbare doelgroepen vaker leiden tot een wissel van energieleverancier. En mensen overtuigen om eenvoudige ingrepen uit te voeren om hun energiefactuur te verlagen.